Účel a poslání zařízení

ss_po_1

Hlavní účel zřízení organizace

Poskytování celoroční pobytové služby, pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb s tímto posláním:

Poslání Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří

Posláním sociální služby Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří je pomoc a podpora klientům, kteří se ocitli v situaci, kdy s přibývajícím věkem nebo následkem nemoci již nemohou nebo se neumí o sebe a svou domácnost postarat, nemohou využívat terénních sociálních služeb a rodina (případně osoba blízká) se o ně nemůže, nechce nebo neumí postarat.

Cílová skupina
Kapacita: 46 lůžek
Dospělí: od 60 let
Mladší senioři: 65 – 80 let
Starší senioři: nad 80 let

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou domova pro seniory jsou osoby, které dosáhly věku minimálně 60 let a mají sníženou soběstačnost v oblasti sebeobsluhy a jejichž situace, nebo zdravotní stav vyžaduje pravidelnou celodenní péči nebo pomoc druhé osoby.

Poslání a cíle Domova pro seniory (DpS)

Poslání Domova se zvláštním režimem v Kynšperku nad Ohří

Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem v Kynšperku nad Ohří je umožnit důstojné prožití života klientům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou žít v přirozených podmínkách vlastního domova, využívat terénních sociálních služeb, nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat, a rodinní příslušníci se o ně nemohou, neumí nebo nechtějí postarat.

Cílová skupina
Kapacita: 100 lůžek
Dospělé osoby: 60 – 65 let
Mladší senioři: 65 – 80 let
Starší senioři: nad 80 let

Popis cílové skupiny

Osoby, které mají výrazně sníženou schopnost soběstačnosti zejména v sebeobsluze, komunikaci, orientaci v prostoru, čase i osobami, ztratily schopnost vnímat realitu v dalších činnostech běžného života z důvodu různého druhu a stupně demence a dosáhly důchodového věku nebo jsou plně invalidní a nejsou schopny samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují soustavnou péči, podporu a dohled druhé fyzické osoby.

Poslání a cíle Domova se zvláštním režimem (DZR)

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kynšperku nad Ohří

Posláním sociální služby „Domova pro osoby se zdravotním postižením“ je pomoc a podpora klientům, kteří mají, vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, významně sníženou soběstačnost, nejsou schopni postarat se o svou domácnost, jejich zdravotní stav a situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, nikdo z rodiny se o ně nemůže, neumí nebo nechce postarat a nemohou využívat terénních sociálních služeb.

Cílová skupina
Kapacita: 5 lůžek
Dospělé osoby: 18 – 60 let

Do této služby již nebudou zájemci přijímáni.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou domova pro osoby se zdravotním postižením, jsou dospělé osoby s těžkým chronickým, neurologickým onemocněním, nebo tělesným postižením způsobujícím trvalou závislost na péči druhé osoby.

Poslání a cíle Domova pro zdravotně postižené (DOZP)