Dokumenty zařízení

Legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č.505/2006 Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Registrace – zařízení podalo v zákonné lhůtě žádost o registraci poskytovatele sociálních služeb na Krajském úřadu Karlovarského kraje, dle zákona 108/2006Sb, § 79.

Standardy kvality sociální péče – zaváděním standardů kvality do praxe se zařízení zabývá již od roku 2002, kdy byly Ministerstvem práce a sociálních věcí formulovány a vydány. Zařízení prošlo v uplynulých letech opakovaným procesem sebehodnocení úrovně poskytovaných služeb v oblasti strukturálního, personálního i materiálního zajištění a v oblasti respektování práv klientů. V roce 2004 proběhly v zařízení dvě konzultace s týmy odborníků z oblasti zavádění standardů kvality a v roce 2005 získalo zařízení první cenu v celostátní soutěži Cena kvality v kategorii nejlepší poskytovatel ústavní péče za rok 2004. Do současné doby zařízení vypracovalo a zavedlo do každodenní praxe celou řadu standardů, které ovlivnily život klientů.

Vnitřní dokumenty zařízení, pomáhající pracovníkům k naplňování standardů kvality v sociálních službách:
Organizační řád 2017
Finanční plán 2018
Střednědobý rozpočet 2020-2021
Střednědobý rozpočet 2019-2020(návrh)
Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Obdobné smlouvy pro domov pro osoby se zdravotním postižením a pro domov se zvláštním režimem jsou k dispozici pro podepsání.
Ceník fakultativních služeb
Směrnice o úhradách za stravu a pobyt
OS č. 16/2014, změna OS č. 1/2014 Úhrady a vratky
Přehledná tabulka za stravu a pobyt platná od 1.4.2018
Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížnosti:
Příloha č. 1 – Evidenční arch stížnosti
Příloha č.2 – Jak podat stížnost
•Domácí řád
Etický kodex pracovníka Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří
•Základní poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby:
Poslání a cíle Domova pro seniory (DpS)
Poslání a cíle Domova se zvláštním režimem (DZR)
Poslání a cíle Domova pro zdravotně postižené (DOZP)
•Sociálně aktivizační dokumentace klienta
•Metodika a základní principy práce pracovníka v přímé péči
Pravidla pro jednání se zájemcem o službu DOZP
Pravidla o odmítnutí zájemce o službu DOZP
Pravidla pro jednání se zájemcem o službu DPS
Pravidla o odmítnutí zájemce o službu DPS
Pravidla pro jednání se zájemcem o službu DZR
Pravidla o odmítnutí zájemce o službu DZR

•Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytnutí služby sociální péče
•Pravidla pro řešení havarijních a nouzových situací a další dokumenty

Všechny dokumenty zařízení, včetně citovaných dokumentů, jsou k dispozici u ředitele zařízení a u všech vedoucích jednotlivých domovů. Dokumenty, se kterými jsou seznamováni klienti, jsou trvale k dispozici ve společných prostorách jednotlivých domovů.

Další dokumenty
Domácí řád a jeho Organizační směrnice
Práva klientů
Povinnosti klientů